[преподаване]

 

Тази страница не е обновявана след 2010 година. Повече няма и да се обновява.

 

Тук са представени основните произведения, библиография и връзки към част от философите през ХVІІ и ХVІІІ век, те могат да ви бъдат от помощ при изготвяне на курсови работи и подготовка за изпити. Важно е обаче да знаете, че информацията на тази страница не представлява същински конспект за изпит, нито е задължителна като библиография; става дума по-скоро за препоръчителна и свободно подбрана литература и затова тя няма и изчерпателен характер. Ако търсите конспект или минимална, задължителна библиография, то тя трябва да бъде представена официално от титуляра на вашия учебен курс.

 

Използвайте следните линкове, за да се движите по-бързо из тази страница:

 

Франсис Бейкън [Francis Bacon], 1561 - 1626

 

Томас Хобс [Thomas Hobbes], 1588 - 1679

 

Пиер Гасенди [Pierre Gassendi], 1592 - 1655

 

Рене Декарт [René Descartes], 1596 - 1650

 

Блез Паскал [Blaise Pascal], 1623 - 1662

 

Бенедикт Спиноза [Benedict Spinoza], 1632 - 1677

 

Джон Лок [John Locke], 1632 - 1704

 

Исак Нютон [Isaac Newton], 1643 - 1727

 

Готфрид Лайбниц [Gottfried Wilhelm Leibniz], 1646 - 1716

 

Джордж Бъркли [George Berkeley], 1685 - 1753

 

Дейвид Хюм [David Hume], 1711 - 1776

 

Жан-Жак Русо [Jean-Jacques Rousseau], 1712 - 1778

 

Дени Дидро [Denis Diderot], 1713 - 1784

 

 

Списъкът не е окончателен. В интернет има достатъчно подробна информация за всеки един от авторите, така че това тук е само отправна точка. Имайте предвид, че някои от външните връзки (към други сайтове) вече може и да не са валидни. За допълнителни материали (извън посочените тук), можете да ползвате: Google Scholar, Google Books, Early English Books Online, Gallica, и др.

 

 

 

Франсис Бейкън [1561-1626]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1597 - Essays (Опити) - [Essayes] -- (І вариант, 10 есета)

1605 - The Advancement of Learning - [The Tvvoo Bookes of Francis Bacon. Of the proficience and aduancement of Learning, diuine and humane]

1612 - Essays (Опити) - [The Essaies of Sr Francis Bacon Knight] -- (ІІ разширен вариант, 38 есета)

1620 - Novum Organum (Нов Органон) - [Instauratio Magna] -- (Novum Organum е всъщност само втората част от книгата Instauratio Magna)

1622 - Historia Ventorum - [Historia Naturalis et Experimentalis ad condendam Philosophiam: sive Phaenomena Universi: quae est Instaurationis Magnae pars tertia] -- (книгата е ІІІ част от Instauratio Magna и освен самата Historia Ventorum съдържа единствено заглавията и предговорите към други истории: Densi et Rari; Gravis et Levis; Sympathiae et Antipathiae Rerum; Sulphuris Mercurii et Salis; Vitae et Mortis;... Vitae et Mortis е публикувана самостоятелно през 1623)

1623 - De Augmentis Scientiarum - [De Dignitate & Augmentis Scientiarum Libri IX] -- (съществено разширение на The Advancement of Learning, 1605)

1624? - New Atlantis (Новата Атлантида) - [New Atlantis. A Worke unfinished] -- (публикувана посмъртно в книгата Sylva Sylvarum: or a Natural Historie, 1627)

1625 - Essays (Опити) - [The Essayes or Counsels, Civill and Morall] -- (ІІІ разширен вариант, 58 есета)

всички произведения

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

Works (1857-1874) - The works of Francis Bacon, 14 тома (от VIII до XIV вкл. под името Letters and Life of Francis Bacon, including all his Occasional Works, под редакцията само на James Spedding); под редакцията на James Spedding, Robert Leslie Ellis, Douglas Denon Heath; London: Longman, 1857-1859 (І-VІІ), 1861-1874 (VІІІ-ХІV)

OFB (1996-…) - The Oxford Francis Bacon, под основната редакция на Graham Rees и Lisa Jardine, 15 тома, Oxford : Oxford University Press, 1996-…

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985, с. 33-50

Бейкън (1968) - Нов органон; поредица "Философско наследство"; пр. М. Ст. Марков; София : "Наука и изкуство", 1968, 378 с.

Бейкън (1982) - Опити; поредица "Философско наследство"; пр. Руси Русев; София : "Наука и изкуство", 1982, 232 с.

 

3. Критика и отделни произведения:

Бънков (1968) - "Нов органон" на Франсис Бейкън; във "Нов органон"; поредица "Философско наследство"; пр. М. Ст. Марков; София : "Наука и изкуство", 1968, с. 333-375

Корет и Шьондорф (2001) - Философия на ХVII и ХVIII век (Основен курс по философия); том 3; пр. Жана Ценова; София : ЛИК, 2001, с. 63-66

Панова (1974) - Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс; II прераб. и доп. изд. (I изд. - 1968); София : Наука и изкуство, 1974, с. 9-18

Цонева (1982) - Бейкън - раздвоеният; във "Опити"; поредица "Философско наследство"; пр. Руси Русев; София : "Наука и изкуство", 1982, с. 7-44

Bacon (1996) - Selections, под редакцията на Brian Vickers, поредица "The Oxford Authors"; Oxford : Oxford University Press, 1996, 814 с.

CCB (1996) - Cambridge Companion to Bacon; под редакцията на Markku Peltonen; поредица "Cambridge Companions to Philosophy"; Cambridge : Cambridge University Press, 1996, xv-372 с.

Muntersbjorn, Madeline M. (2003) - Francis Bacon’s Philosophy of Science: Machina intellectus and Forma indita; във Philosophy of Science, том 70, номер 5, декември 2003, с. 1137-1148

RSCR (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism, [І-во издание 1993], поредица "Routledge History of Philosophy", том IV; под редакцията на G. H. R. Parkinson; London: Routledge; 2003, 480 с.

Sargent, Rose-Mary (2001) - Baconian Experimentalism: Comments on McMullin's History of the Philosophy of Science; във Philosophy of Science, том 68, номер 3, септември 2001, с. 311-318

Urbach (1982) - Francis Bacon as a Precursor to Popper; във British Journal for the Philosophy of Science, том 33, № 2, 1982, 113-132 с.

Vickers (1968) - Francis Bacon and the Renaissance Prose; Cambridge : Cambridge University Press; 1968, xi-315 с. [включва богата систематизирана библиография - с. 307-313]

Vickers (1992) - Francis Bacon and the Progress of Knowledge; във Journal of the History of Ideas, том 53, № 3, 1992, 495-518 с.

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/

http://www.luminarium.org/sevenlit/bacon/index.html

http://www.sirbacon.org/ 

 

 

 

 

 

Томас Хобс [1588-1679]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1640? - The Elements of Law - [The Elements of Law Natural and Politic] -- (разпространява се в ръкопис; излиза 1650 в две части, без разрешението на Хобс)

1642 - De Cive - [Elementorum philosophiae sectio tertia De Cive] -- (ІІІ част на Elementorum philosophiae; разширена през 1647; 1651 - английски превод)

1650 - Human Nature - [Human Nature: Or, the fundamental Elements of Policie] -- (публикация на І-та част на The Elements of Law, 1640)

1650 - De corpore politico - [De corpore politico: or Elements of Law, Morall and Politick] -- (публикация на ІІ-та част на The Elements of Law, 1640; да не се бърка с І част на Elementorum philosophiae - De Corpore)

1651 - Leviathan (Левиатан) - [Leviathan; or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil]

1655 - De Corpore (За тялото - Основи на философията, част І) - [Elementorum philosophiae sectio prima De corpore] -- (І част на Elementorum philosophiae; английски превод през 1656)

1658 - De Homine - [Elementorum philosophiae sectio secunda De homine] -- (ІІ част на Elementorum philosophiae)

всички произведения

Приближение: може да се каже, че Хобс има три основни произведения:

- The Elements of Law (І част - Human Nature, 1650; ІІ част - De corpore politico, 1650)

- Leviathan (1651)

- Elementorum philosophiae (І част - De Corpore, 1655; ІІ част - De Homine, 1658; ІІІ част - De Cive, 1642)

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

EW (1839-45) - The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; [второ препечатване Aalen, Germany : Scientia Verlag, 1966] под редакцията на Sir William Molesworth; 11 тома, London : Joannem Bohn, 1839-45

OL (1839-45) - Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera Philosophica Quae Latine Scripsit Omnia in Unum Corpus Nunc Primum Collecta; [второ препечатване Aalen, Germany : Scientia Verlag, 1966] под редакцията на Sir William Molesworth; 5 тома, London : Joannem Bohn, 1839-45

Clarendon (1983-...) - Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes; в 26 тома, под редакцията на Howard Warrender; Oxford : Oxford University Press, 1983-... (в рамките на това издание са публикувани и писмата на Хобс: The Correspondence of Thomas Hobbes, в 2 тома, The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes, том VІ-VІІ, под редакцията на Noel Malcolm, Oxford : Oxford University Press, 1994)

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985, с. 51-108

Хобс (1980) - За тялото - Основи на философията, част І; поредица "Философско наследство"; пр. Марко Марков; София : "Наука и изкуство", 1980, 244 с.

Хобс (1970) - Левиатан; поредица "Философско наследство"; пр. Руси Русев; София : "Наука и изкуство", 1970, 846 с.

3. Критика и отделни произведения:

Корет и Шьондорф (2001) - Философия на ХVII и ХVIII век (Основен курс по философия); том 3; пр. Жана Ценова; София : ЛИК, 2001, с. 66-69

Хънекс (1998) - Хронологични и тематични диаграми на философските системи; пр. Мария Димитрова, Александър Гънгов; София : Нов човек, 1998, vi, 56 с. + 24 диаграми

Bunce (2003) - Thomas Hobbes’ relationship with Frances Bacon - an introduction, във Hobbes Studies, том XVI, 2003, с. 41-83

CCH (1996) - Cambridge Companion to Hobbes; под редакцията на Tom Sorell; поредица "Cambridge Companions to Philosophy"; Cambridge : Cambridge University Press, 1996, xii-404 с.

Leviathan (2003) - Leviathan: Critical edition, 2 тома (І том - Introduction, 271 с., ІІ том - Leviathan, x-567 с.), под редакцията на Karl Schuhmann и G.A.J. Rogers, Bristol : Thoemmes Continuum, 2003

Raylor (2001) - Hobbes, Payne, and A Short Tract on First Principles, във The Historical Journal, том 44, № 1, 2001, с. 29-58

RSCR (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism, [І-во издание 1993], поредица Routledge History of Philosophy [том 4]; под редакцията на G. H. R. Parkinson; London : Routledge; 2003, 480 с.

Zagorin (1993) - Hobbes's Early Philosophical Development; във Journal of the History of Ideas, том 54, №3, юли 1993, с. 505-518

 

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/

http://books.mirror.org/gb.hobbes.html

http://www.iep.utm.edu/h/hobmoral.htm

 

 

 

 

 

Пиер Гасенди [1592-1655]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1624 - Exercitationes Paradoxicae - [Exercitationes Paradoxicae Adversus Aristoteleos, in quibus praecipua totius peripateticae doctrinae fundamenta excutiuntur, opiniones vero aut novae, aut ex vetustioribus obsoletae stabiliuntur] -- (І част; фрагмент от ІІ част на книгата излиза чак в Opera omnia, 1658)

1642 - De Motu - [De motu impresso a motore translato. Epistolae duae. In quibus aliquot praecipuae tum de motu vniuerse, tum speciatim de motu terraeattributo difficulatates explicantur]

1644 - Disquisitio Metaphysica - [Disquisitio metaphysica seu dubitationes et instantiae adversus Renati Cartesii Metaphysicam et responsa] -- (разширение и допълнение на възраженията срещу Рене Декарт от Размишления върху първата философия, 1641; с нови коментари върху отговорите на Декарт)

1649 - Animadversiones - [Animadversiones in Decimum Librum Diogenis Laertii, qui est de Vita, Moribus, Plascitisque Epicuri] -- (изданието е в ІІІ тома; едновременно излиза допълнението-резюме под заглавие Philosophiae Epicuri syntagma, 1649, препечатано самостоятелно в Хага 1659; Лондон 1660, 1668)

1658 - Syntagma Philosophicum - [Syntagma Philosophicum] -- (публикувано посмъртно в І и ІІ том от 6-томната Opera omnia; това е най-важно произведение на Пиер Гасенди и то има за далечна основа Animadversiones, 1649. Понякога се цитира само като Syntagma; това обаче е малко подвеждащо, защото може да се сбърка с Philosophiae Epicuri syntagma, 1649)

всички произведения

 

 

 

 

 

Рене Декарт [1596-1650]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1628? - Regulae (Правила за ръководство на ума) - [Regulae ad Directionem Ingenii] -- (издадена 1684; Амстердамски и Хановерски вариант на ръкописа)

1634? - Le Monde (Светът или трактат за светлината) - [Le Monde de Mr Descartes; ou, le traite de la lumiere] -- (издадена 1664)

1637 - Discours (Разсъждение за метода за правилно ръководене на разума и за търсене на истината в науките) - [Discours de la methode pour bien conduire sa raison, & chercher la verite dans les sciences. Plus la dioptrique; les meteores; et la geometrie. Qui sont des essais de cette methode] -- (има латински превод от 1644)

1641 - Meditationes (Размишления върху първата философия) - [Meditationes de Prima Philosophia] -- (за официално се приема ІІ-то издание, съдържащо всички седем "Възражения и Отговори", публикувано 1642)

1644 - Principia (Начала на философията) - [Principia Philosophiae] -- (през 1647 излиза френското разширено издание)

1649 - Passions (Страстите на душата) - [Les Passions de l'ame]

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

AT (1996) - Oeuvres de Descartes, (последно коригирано издание - 1996, по Nouvelle еdition, 1964-1976; І изд. - 1877-1913), под редакцията на C. Adam и P. Tannery, 12 тома, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1996

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985, с. 109-184

Декарт (1978) - Избрани философски произведения; поредица "Философско наследство"; съст. Кирил Дарковски; пр. Магдалена Шишкова, Донка Меламед, Ева Глишева, Атанас Драгиев; София : "Наука и изкуство", 1978, 735 с.

3. Критика и отделни произведения:

Дарковски (1970) - Животът и философията на Декарт; във Избрани философски произведения; поредица "Философско наследство"; София : "Наука и изкуство", 1978, с. 7-108

Корет и Шьондорф (2001) - Философия на ХVII и ХVIII век (Основен курс по философия); том 3; пр. Жана Ценова; София : ЛИК, 2001, с. 25-41

BPAE (2003) - British Philosophy and the Age of Enlightenment, [І-во издание 1996], поредица Routledge History of Philosophy, том V; под редакцията на Stuart Brown; London : Routledge; 2003, 396 с.

Cottingham (1976) - Descartes' Conversation with Burman. Translated with Introduction and Commentary by John Cottingham, превод и предговор John Cottingham; Oxford : Clarendon Press, 1976, xl-133 с.

Descartes (1980) - Descartes - Philosophy, Mathematics and Physics; поредица "Harvester Readings in the History of Science and Philosophy", том I; редактор Stephen W. Gaukroger; Sussex : The Harvester Press, New Jersey : Barnes & Noble Books, 1980, ix-330 с.

Hintikka (1962) - Cogito, ergo sum: Inference or Performance?, във The Philosophical Review, том 72, № 4 (октомври, 1963), с. 487-496

Hintikka (1963) - Cogito, Ergo Sum as an Inference and a Performance, във The Philosophical Review, том 71, № 1 (януари, 1962), с. 3-32

RSCR (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism, [І-во издание 1993], поредица "Routledge History of Philosophy", том IV; под редакцията на G. H. R. Parkinson; London : Routledge; 2003, 480 с.

Slowik (2002)- Cartesian Spacetime. Descartes' Physics and the Relational Theory of Space and Motion; Archives Internationales D`Histoire des Idees (International Archives of the History of Ideas), volume 181; Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002, 242 с.

Stone (1993) - Cogito ergo sum, във The Journal of Philosophy, том 90, № 9 (септември, 1993), с. 462-468  

 

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/descartes-works/

http://www.utm.edu/research/iep/d/descarte.htm

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Descartes.html

http://www.renedescartes.com/

 

 

 

 

 

Бенедикт Спиноза [1632-1677]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1660? - Tractatus de Intellectus Emendatione - [Tractatus de Intellectus Emendatione] -- (недовършен; публикуван 1677 в Opera Posthuma)

1661? - Korte Verhandeling - [Korte Verhandeling van God, de Mensch, en deszelfs Welstand] -- (в превод означава: "Кратък трактат за Бога, човека и неговото благополучие")

1663 - Principia Philosophiae Cartesianae - [Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae pars I-II, More Geometrico demonstratae] -- (като приложение е публикувано и произведението Cogitata Metaphysica]

1670 - Tractatus Theologico-Politicus - [Tractatus Theologico-Politicus] -- (да не се бърка с Tractatus Politicus, базиран на Tractatus Theologico-Politicus, но публикуван 1677 в Opera Posthuma)

1675? - Ethica (Етика) - [Ethica ordine geometrico demonstrata] -- (публикувано 1677 в Opera Posthuma)

1677 - Opera Posthuma - [Opera Posthuma] -- (съдържа 4 произведения: Ethica ordine geometrico demonstrata, Tractatus politicus, Tractatus de intellectus emendatione, Compendium grammatices linguae Hebraeae + 75 писма)

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

SO (1924) - Spinoza Opera. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Carl Gebhardt; в 4 тома (том V - Supplementa - излиза през 1987), под редакцията на Carl Gebhardt; Heidelberg : Carl Winters, 1924

Collected (1985) - The Collected Works of Spinoza; том І, превод и редакция Edwin Curley; Princeton : Princeton University Press, 1985, xx-728 с.

Complete (2002) - Complete Works; под редакцията на Michael L. Morgan, превод Samuel Shirley и др.; Indianapolis : Hackett Publishing Company, 2002, xxiii-968 с.

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985, с. 185-253

Спиноза (1981) - Етика; поредица "Философско наследство"; София : "Наука и изкуство", 1981, 330 с.

3. Критика и отделни произведения:

Корет и Шьондорф (2001) - Философия на ХVII и ХVIII век (Основен курс по философия); том 3; пр. Жана Ценова; София : ЛИК, 2001, с. 47-55

Спиноза (1957) - Избранные произведения, том І, ІІ; под редакцията на В. В. Соколов; Москва : Госполитиздат, 1957, 631 с. / 728 с.

Critical assessments (2001) - Spinoza. Critical assessments; в 4-ри тома, под редакцията на Genevieve Lloyd; London-New York : Routledge, 2001

Parkinson (1964) - Spinoza's Theory of Knowledge; [литографска препечатка по І-вото издание от 1954], Oxford : Clarendon Press, 1964, х-197 с.
RSCR (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism, [І-во издание 1993], поредица Routledge History of Philosophy [том 4]; под редакцията на G. H. R. Parkinson; London : Routledge; 2003, 480 с.

The human agent (1968) - The human agent, поредица: Royal Institute of Philosophy Lecture Series, том І (1966-1967); под редакцията на G. N. A. Vesey; London : Macmillan, 1968, viii-248 с.

Walker (1985) - Spinoza and the Coherence Theory of Truth, във Mind, New Series, том 94, № 373, януари 1985, с. 1-18

 

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/spinoza/

http://www1.odn.ne.jp/gakuju/kyokai/spkLinks-e.html

http://www.mtsu.edu/~rbombard/RB/spinoza.new.html

 

 

 

 

Джон Лок [1632-1704]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1689 - Letter (Писмо за толерантността) - [A Letter Concerning Toleration] -- (това е превод на William Popple от латинския оригинал на Лок "Epistola de Tolerentia", публикуван същата година в Холандия; през 1690 и 1692 излизат следващите две писма)

1689 - Two Treatises (Два трактата за управлението на държавата) - [The Two Treatises of Civil Government: in the former, the false principles, and foundation of Sir Robert Filmer, and his followers, are detected and overthrown. The latter is an essay concerning the true original, extent, and end of civil government] -- (въпреки че на титулната страница е посочена 1690 година, реално книгата излиза през октомври 1689)

1689 - Essay (Опит върху човешкия разум) - [An Essay Concerning Human Understanding]

1693 - Some Thoughts - [Some Thoughts Concerning Education]

1695 - Reasonableness of Christianity - [The Reasonableness of Christianity as Delivered in the Scriptures]

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

C (1976-89) - The correspondence of John Locke; в 8 тома, под редакцията на E. S. De Beer; поредица "The Clarendon edition of the works of John Locke" под общата редакция на Peter H. Nidditch; Oxford : Clarendon, 1976-89

E (1975) - An essay concerning human understanding; редакция, въведение, критически апарат и речник Peter H. Nidditch, поредица "The Clarendon edition of the works of John Locke" под общата редакция на Peter H. Nidditch; Oxford : Clarendon, 1975, liv-867 с.
W (1823) - The works of John Locke. A New Edition, Corrected; в 10 тома, (препечатано от Scientia Verlag Aalen, 1963); London : Thomas Tegg и др., 1823

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985

Лок, Джон (1972) - Опит върху човешкия разум, преводач Руси Русев, поредица "Философско наследство"; София Наука и изкуство, 1972, 1070 с.
Лок, Джон (1996) - Два трактата за управлението, преводач Светослав Малинов, поредица "Политея"; София: ГАЛ-ИКО, 1996, 397 с.

3. Критика и отделни произведения:

CEMP (2002) - A Companion to Early Modern Philosophy, поредица "Blackwell Companions to Philosophy"; под редакцията на Steven Nadler; Oxford: Blackwell Publishers, 2002, 661 с.

BPAE (2003) - British Philosophy and the Age of Enlightenment, [І-во издание 1996], поредица Routledge History of Philosophy, том V; под редакцията на Stuart Brown; London : Routledge; 2003, 396 с.

Ott (2004) - Locke's Philosophy of Language; Cambridge : Cambridge University Press, 2004, 168 с.

 

 

Интернет:

- An Essay Concerning Human Understanding - (Пет откъса на български от http://yasska.wordpress.com - pdf-1, pdf-2, pdf-3, pdf-4, pdf-5)

 

http://plato.stanford.edu/entries/locke/

http://www.iep.utm.edu/l/locke.htm

http://books.mirror.org/gb.locke.html

 

 

 

 

Готфрид Лайбниц [1646-1716]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1686? - Discourse - [Discourse de Metaphysique] -- (публикувано 1846)

1695 - Systeme nouveau - [Systeme nouveau de la nature et de la communication des substances aussi bien que de l’union qu’il y a entre l’ame et le corps] -- (статията е публикувана анонимно в списанието "Journal des savants")

1704? - Nouveaux essais (Нови опити върху човешкия разум) - [Nouveaux essais sur l'entendement humain] -- (публикувано 1765)

1706 - Theodicee (Теодицея) - [Essais de Theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de l’homme, et l’origine du mal]

1714? - Principes - [Principes de la Nature et de la Grace fondes en Raison] -- (публикувано за първи път в списанието "l'Europe savante", 1718)

1714? - Monadologie (Монадология) - [Les Principes de la Philosophie] -- (за първи път се публикува в превод на немски - 1720, през 1721 излиза превод на латински в списанието "Acta Eruditorum"; оригиналът е публикуван чак 1840; заглавието "Монадология" е поставено през ХVІІІ век от редактор)

всички произведения

 

 

 

Библиография:

6.1. Съчинения:

G (1875-1890) - Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz; в 7 тома под редакцията на C. I. Gerhardt (препечатано в поредица "OLMS Paperbacks, Band 11-17", Hildesheim : Olms, 1965), Berlin, 1875-1890
A (1923-...) - Gottfried Wilhelm Leibniz: Samtliche Schriften und Briefe, под редакцията на Preussischen Akademie der Wissenschaften; Darmstadt-Leipsig : Otto Reichl Verlag, 1923-...

-- Забележка: за изданието A (Samtliche Schriften) е трудно да се представи пълна библиографска справка. Първо - не е довършено (планирани са над 100 тома). Второ, през 1950 г. започва наново да се печатат първите томове, но вече под редакцията на Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin; после пък изданието продължава да излиза от името на Akademie der Wissenschaften der DDR или Zentralinstitut fur Philisophie an der Akademie der Wissenschaften der DDR, докато настоящите томове излизат от името на Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften и Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Така че изданието може да се срещне и като A (1923-...) - Gottfried Wilhelm Leibniz: Samtliche Schriften und Briefe, под редакцията на Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften и Akademie der Wissenschaften in Gottingen; Berlin : Akademie-Verlag. И трето - Samtliche Schriften се състои от 8 серии и съответно участват и много други институти и организации, които се грижат за отделните тематични кръгове на изданието (Leibniz-Editionsstelle Potsdam, Leibniz-Archiv Hannover...) . Всяка серия съдържа собствени томове (до 2005 г. са издадени към 40). Единствено VІ серия е с философските произведения на Лайбниц. Повече информация, както и някои от томовете в електронен вариант, са достъпни на http://www.leibniz-edition.de/Baende...

 

6.2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985

Лайбниц (1974) - Нови опити върху човешкия разум; поредица "Философско наследство"; София : Наука и изкуство; 1974, 751 с.

6.3. Критика и отделни произведения:

CEMP (2002) - A Companion to Early Modern Philosophy, поредица "Blackwell Companions to Philosophy"; под редакцията на Steven Nadler; Oxford: Blackwell Publishers, 2002, 661 с.

Critical assessments (1994) - Gottfried Wilhelm Leibniz. Critical assessments; в 4-ри тома, под редакцията на R. S. Woolhouse; London-New York : Routledge, 1994

The Leibniz-Clarke (1956) - The Leibniz-Clarke correspondence : together with extracts from Newton's Principia and Optics; редакция, бележки и въведение - Hubert G. Alexander; поредица "Philosophical classics", под редакцията на Peter G. Lucas, (ІІ препечатка - 1970); New York : Manchester University Press, lvi-200 с.
Labyrinth (2001) - The Labyrinth of the Continuum: Writings on the Continuum Problem, 1672-1686; превод, редакция и въведение Richard T. W. Arthur; поредица "The Yale Leibniz", под редакцията на Daniel Garber и Robert Sleigh; New Haven : Yale University Press, 2001, lxxxviii-484 с.
Leibniz (1998) - G. W. Leibniz: Philosophical Texts; поредица "Oxford Philosophical Texts"; под редакцията и превода на R. S. Woolhouse и Richard Francks, предговор и бележки R. S. Woolhouse; Oxford : Oxford University Press, 1998, 313 с.

MP (1967) - The Leibniz-Arnauld Correspondence; под редакцията и превода на H. T. Mason, с предговор от G. H. R. Parkinson; (препечатано от Garland Series в поредицата "The Philosophy of Leibniz - Fourteen of the most important books on Leibniz's philosophy reprinted in fifteen volumes", под редакцията на R. C. Sleigh, Jr., том VІІ; New York-London : Garland Publishing, 1985); Manchester : Manchester University Press; New York : Barnes and Noble, 1967, xlviii-180 с.

RSCR (2003) - The Renaissance and 17th Century Rationalism, [І-во издание 1993], поредица Routledge History of Philosophy [том 4]; под редакцията на G. H. R. Parkinson; London : Routledge; 2003, 480 с.

Sleigh (1990) - Leibniz and Arnauld: a Commentary on their Correspondence; New Haven, London : Yale University Press, 1990, xv-237 с.

 

Интернет:

- Нови опити върху човешкия разум (в оригинал).

- Монадология [pdf-файл] (триезично издание - френски, латински, испански). Или само на английски.

 

http://www.iep.utm.edu/l/leib-met.htm

http://plato.stanford.edu/entries/leibniz/

http://plato.stanford.edu/entries/leibniz-mind/

http://www.leibniz-translations.com/

 

 

 

 

Джордж Бъркли [1685-1753]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1709 - A New Theory of Vision - [An Essay Towards a New Theory of Vision] -- (през 1733 излиза The Theory of Vision, Vinidicated and Explained)

1710 - Principles - [Treatise concerning the Principles of Human Knowledge; Wherein the chief causes of Error and Difficulty in the Sciences, with the grounds of Scepticism, Atheism, and Irreligion, are inquired into] -- (това всъщност е само І част от по-голям труд, който така и не е бива довършен)

1713 - Dialogues (Три диалога между Хилас и Филонус) - [Three Dialogues between Hylas and Philonous; The Design of which Is plainly to demonstrate the Reality and Perfection of Human Knowledge, the Incorporeal Nature of the Soul, and the Immediate Providence of a Deity: In Opposition to Sceptics and Atheists. Also, to open a Method for rendering the Sciences more easy, useful, and compendious] -- (следващи издания: 1725, 1734; за официално се приема третото издание)

1721 - De Motu - [De Motu; sive, De Motus Principio & Natura, et de Causa Communicationis Motuum]

1734 - Analyst - [The Analyst; or, a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician. Wherein It is examined whether the Object, Principles, and Inferences of the modern Analysis are more distinctly conceived, or more evidently deduced, than Religious Mysteries and Points of Faith]

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:
Works (1948-1957) - The Works of George Berkeley, Bishop of Cloyne, в 9 тома, под редакцията на A. A. Luce и T.E. Jessop (eds.). London: Thomas Nelson and Sons, 1948-1957

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985

Бъркли, Джордж (1992) - Философски произведения, в 2 тома, том І, преводач Стефан Кулев; София: Шамбала, 1992, 368 с.
Бъркли, Джордж (1997) - Философски произведения, в 2 тома, том ІІ, преводач Стефан Кулев; София: Шамбала, 1997, 560 с.

 

3. Критика и отделни произведения:

CEMP (2002) - A Companion to Early Modern Philosophy, поредица "Blackwell Companions to Philosophy"; под редакцията на Steven Nadler; Oxford: Blackwell Publishers, 2002, 661 с.

BPAE (2003) - British Philosophy and the Age of Enlightenment, [І-во издание 1996], поредица Routledge History of Philosophy, том V; под редакцията на Stuart Brown; London : Routledge; 2003, 396 с.

CCB (2005) - The Cambridge Companion to Berkeley; под редакцията на Kenneth P. Winkler; поредица "Cambridge Companions to Philosophy"; Cambridge : Cambridge University Press, 2005, xiv-406 с.

 

 

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/berkeley

http://www.iep.utm.edu/b/berkeley.htm

http://georgeberkeley.tamu.edu/links.html

 

 

 

 

Дейвид Хюм [1711-1776]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1739-40 - Treatise (Трактат за човешката природа) - [A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects] -- (анонимна публикация в 3 тома: том I - Of the Understanding; том II - Of the Passions. том III - Of Morals)

1741-1742 - Essays, Moral and Political - [Essays, Moral and Political] -- (анонимна публикация в 2 тома)

1748 - First Enquiry (Изследване върху човешкия разум) - [Philosophical Essays Concerning Human Understanding. By the Author of the Essays Moral and Political] -- (анонимна публикация, по-късно под името Enquiry Concerning Human Understanding)

1751 - Second Enquiry - [An Enquiry Concerning the Principles of Morals. By David Hume, Esq.]

1753 - Essays and Treatises - [Essays and Treatises on Several Subjects. By David Hume, Esq] -- (в 4-ри тома: I. Essays, Moral and Political; II. Philosophical Essays concerning Human Understanding; III. Enquiry Concerning the Principles of Morals; IV. Political Discourses;)

1757 - Four Dissertations - [Four Dissertations. I. The Natural History of Religion. II. Of the Passions. III. Of Tragedy. IV. Of the Standard of Taste. By David Hume, esq.]

Подробен списък на неговите произведения.

 

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

Green and Grose (1874) - The Philosophical Works of David Hume, под редакцията на T. H. Green и T. H. Grose, в 4 тома; London: Longman, Green, 1874-75

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985

Хюм (2006) - Трактат за човешката природа, превод Веселин Лаптев; София, ИК "Рата", 2006, 592 с.

 

3. Критика и отделни произведения:

BPAE (2003) - British Philosophy and the Age of Enlightenment, [І-во издание 1996], поредица Routledge History of Philosophy, том V; под редакцията на Stuart Brown; London : Routledge; 2003, 396 с.

CEMP (2002) - A Companion to Early Modern Philosophy, поредица "Blackwell Companions to Philosophy"; под редакцията на Steven Nadler; Oxford: Blackwell Publishers, 2002, 661 с.

Dicker (1998) - Hume’s epistemology and metaphysics : an introduction; London : Routledge, 1998, xii-216 с.

 

Интернет:

http://plato.stanford.edu/entries/hume

http://www.utilitarian.net/hume/

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume

http://www.iep.utm.edu/h/humelife.htm

http://www.humesociety.org/

 

 

 

 

Дени Дидро [1713-1784]

година - популярно заглавие (български превод) - [оригинално заглавие] -- (обяснения)

1746 - Pensees philosophiques (Философски мисли) - [Pensees philosophiques] -- (книгата е изгорена пред Парламента)

1749 - Lettre sur les aveugles (Писмо за слепите, предназначено за зрящите) - [Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient] -- (издадена в Лондон, влияние от и в подкрепа на теорията за познанието на Лок)

1750-1765 - L'Encyclopedie - [Encyclopedie, ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers] -- (редактирането на Енциклопедията започва от 1745 и продължава до 1772)

1753 - Pensees sur l'interpretation de la nature (Размишления върху тълкуването на природата) - [Pensees sur l'interpretation de la nature]

1761 - Le neveu de Rameau - [Le Neveu de Rameau ou La Satire seconde]

1769? - Le reve de D'Alembert (Продължение на един разговор между Д'Аламбер и Дидро; Сънят на Д'Аламбер) - [Le reve de D'Alembert] -- (това включва три диалога: La suite d´un entretien entre M. d´Alembert et M. Diderot, Le reve de D'Alembert, Suite de L'Entretien précédent)

1770 - Principes philosophiques - [Principes philosophiques sur la matière et le mouvement]

 

 

Библиография:

1. Съчинения:

Oeuvres (1994-97) - Oeuvres, édition établie par L. Versini, в 5 тома, поредица Bouquins; Paris: Robert Laffont, 1994-1997
Oeuvres complètes (1975) - Oeuvres complètes, в 34 тома, под редакцията на H. Dieckmann, J. Proust, J. Varloot, и др.; Paris: Hermann, 1975

 

2. Произведения на български:

Антология (1985) - Антология - Европейска философия ХVII - ХIХ век; част I [учебно помагало, второ преработено издание]; съст. Елена Панова, Иван Стефанов, Сълза Петканова, Людмила Генева; София : "Наука и изкуство", 1985

Дидро, Дени (2002) - Философски съчинения, преводач Светослава Светославова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, 291 с.

3. Критика и отделни произведения:

BPAE (2003) - British Philosophy and the Age of Enlightenment, [І-во издание 1996], поредица Routledge History of Philosophy, том V; под редакцията на Stuart Brown; London : Routledge; 2003, 396 с.

CEMP (2002) - A Companion to Early Modern Philosophy, поредица "Blackwell Companions to Philosophy"; под редакцията на Steven Nadler; Oxford: Blackwell Publishers, 2002, 661 с.

 

Интернет

http://www.iep.utm.edu/d/diderot.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/diderot/index.htm

http://pagesperso-orange.fr/dboudin/Diderot/index.html

http://www.univ-paris-diderot.fr/diderot/travaux/reve-dalembert.html