[преподаване]

2013 - 2014

година

Философия на културата

двусеместриален СИД, специалност "Философия", СУ "Св. Климент Охридски"

 

Сряда, 65 аудитория (Ректорат)

Лекция - 17.00-19.00 часа

Семинар - 19.00-21.00 часа

 

І. Структура на курса

 

1. Историкофилософска част (конкретни текстове)
2. Концептуална част (конкретни казуси)
3. Методологическа част (конкретни техники)

 

 

ІІ. Общо съдържание на курса - изтегли като [*.pdf]

 

Представеното съдържание е в табличен вид, 9 страници.

Това включва 22 различни теми, разпределени понякога в повече от едно занятие, в зависимост от дискусиите и трудността на материала.

 

Въпреки че табличният вид, който предоставям, не е много информативен, все пак създава обща идея за:

- обхванатите теми;

- разгледаните текстове;

- както и относителна представа за обема от бележки, които са представени пред студентите;

 

 

ІІІ. Библиография

 

Агамбен, Джорджо (2004) – Homo Sacer. Суверенната власт и оголеният живот, превод Снежана Михайлова, поредица "Етоси"; София: ИК Критика и хуманизъм
Адорно, Теодор В. & Макс Хоркхаймер (1999a) – Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти, превод Стилиян Йотов; София: ГАЛ-ИКО, 339 с.
——— (1999b) – Културната индустрия. Просвещението като масова измама, превод Стилиян Йотов; – Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти; София: ГАЛ-ИКО, с. 151-207
Бенямин, Валтер (1989) – Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, превод Венцислав Константинов; – Художествена мисъл и културно самосъзнание, редактор Атанас Натев, поредица "Библиотека Естетика и изкуствознание", под общата редакция на Атанас Стойков, Атанас Натев, Исак Паси, Кръстьо Горанов & Пенчо Данчев; София: Наука и изкуство, с. 338-366
Видински, Васил (2011) – Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми); – Философски алтернативи, том 20, номер 6, декември 2011, с. 49-59
Винделбанд, Вилхелм (2004) – История и естествознание, превод Христо Стоев; – Семинар 333. Философска библиотека, № 4, редактор Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, Недялка Видева & Добрин Тодоров; София: ИК "Св. Иван Рилски", с. 5-28
Дерида, Жак (1998) – Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки, превод Татяна Батулева; – Писмеността и различието; София: Наука и изкуство, с. 408-429
Дилтай, Вилхелм (1993) – Съвременната култура и философията, превод Нина Илиева; – Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 76-93
Еленбергер, Анри Ф. (2006) – Откриване на несъзнаваното. История и развитие на динамичната психиатрия, превод Марина Бояджиева & Людмила Андреева; София: Леге Артис, 1016 с.
Каган, М. С., Ю. В. Перов, В. В. Прозерский & Э. П. Юровская, ред. (1998) – Философия культуры. Становление и развитие; Сант-Петербург: Лань, 448 с.
Кант, Имануел (1967) – Критика на чистия разум, превод Цеко Торбов; София: Издателство на БАН, 844 с.
——— (1980) – Критика на способността за съждение, превод Цеко Торбов; София: Издателство на БАН, 429 с.
Касирер, Ернст (1993) – Човекът и културата, превод Маргарита Боева; – Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 122-141
——— (1998) – Философия на символичните форми, в 3 тома, том І - Езикът, превод Пламен Градинаров, поредица "Imago Mundi", под общата редакция на Пламен Градинаров; София: Евразия, 328 с.
Крьобер, Алфред & Клайд Клакхън (1990) – Всеобща история на думата култура, превод Мария Кръстева; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 451-510
Кунцман, Петер, Франц-Петер Буркард & Франц Видман (2011) – Атлас "Философия", превод Златка Парпулова, редактор Георги Каприев; София: Летера, 260 с.
Лосев, Алексей (1989) – Проблемът за символа и реалистичното изкуство, превод Емилия Стаматова, поредица "Библиотека Естетика и изкуствознание", под общата редакция на Атанас Стойков; София: Наука и изкуство, 439 с.
——— (1990) – Културата като проблем на философията на историята, превод Емил Димитров; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 150-157
Лосев, Алексей Фёдорович (2000a) – История античной эстетики, в 8 тома, том ІV - Аристотель и поздняя классика, поредица "Вершины человеческой мысли"; Москва: АСТ, 878 с.
——— (2000b) – История античной эстетики, в 8 тома [по 1963-1994], поредица "Вершины человеческой мысли"; Москва: АСТ
———, ред. (1988) – Античность как тип культуры, под общата редакция на "Научный совет по истории мировой культуры. Академия наук СССР"; Москва: Наука, 336 с.
Мамардашвили, Мераб (1990) – Наука и култура, превод Красен Станчев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 256-276
——— (2004) – Избрано, том І - Класическа и некласическа рационалност, превод Андрей Райчев, Майя Грекова, Ива Илиева, Емил Григоров & Нина Николова, редактор Деян Деянов; София: Изток-Запад, 393 с.
Паскал, Блез (1978) – Мисли, превод Лилия Сталева & Анна Сталева, поредица "Философско наследство"; София: Наука и изкуство, 380 с.
Рикерт, Хайнрих (1993) – Живот и култура, превод Георги Каприев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 57-72
Стефанов, Иван & Димитър Гинев, ред. (1990) – Идеи в културологията, 2 тома, том І; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 658 с.
———, ред. (1993) – Идеи в културологията, 2 тома, том ІІ; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 953 с.
Уайт, Лесли (1988) – Науката за културата. Изследване на човека и цивилизацията, превод Борис Николов, поредица "Библиотека "Теория и история на световната култура""; София: Наука и изкуство, 307 с.
——— (1990) – Културология, превод Борис Николов; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 423-430
Фройд, Зигмунд (1990) – Неудовлетворението в културата, превод Димчо Турданов; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с. 591-607
——— (1991) – Ерос и култура, превод Чанна Янкова, поредица "Съвременни философи", том 1; София/Плевен: Евразия-Абагар, 88 с.
——— (1992) – Отвъд принципа на удоволствието, превод Маргарита Дилова, поредица "Съвременна чуждестранна психология", под общата редакция на Георги Йолов, Хайгануш Силгиджиян, Велина Топалова, Иван Паспаланов & Христина Гъркова; София: Наука и изкуство, 205 с.
Хайдегер, Мартин (1997) – Кант и проблемът за метафизиката, превод Любомир Милчев; София: Отворено общество и Анубис, 232 с.
Хегел, Георг (1967) – Естетика, в 2 тома, том І, превод Генчо Дончев; София: Издателство на БКП, 819 с.
——— (1969) – Феноменология на духа, превод Генчо Дончев, поредица "Философско наследство"; София: Наука и изкуство, 773 с.
Холцхей, Хелмут (2004) – Неокантианството като понятие и историческо явление, превод Христо Стоев; – Семинар 333. Философска библиотека, № 4, редактор Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, Недялка Видева & Добрин Тодоров; София: ИК "Св. Иван Рилски", с. 74-86
Хусерл, Едмунд (1996) – Увод във феноменологията (Картезиански медитации), превод Пламен Градинаров, поредица "Imago Mundi", под общата редакция на Пламен Градинаров; София: Евразия, 320 с.
Шелинг, Фридрих (1980) – Философия на изкуството. С приложение "За отношението на изобразителните изкуства към природата", превод Генчо Дончев, поредица "Библиотека "Естетика и изкуствознание"", под общата редакция на Атанас Стойков, Атанас Натев, Кръстьо Горанов & Пенчо Данчев; София: Наука и изкуство, 466 с.
Шютц, Алфред (1999) – Чужденецът, превод Кольо Коев & Майя Грекова, редактор Кольо Коев; София: ЛИК, 228 с.

 

Freud, Sigmund (1962) – Civilization and its discontents, превод James Strachey, I американско изд.; New York: W. W. Norton & Company, 109 с.
Friedman, Michael (2000) – A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger; Chicago: Open Court, xv-175 с.
Hamacher, Werner (1998) – (The End of Art with the Mask); – Hegel after Derrida, редактор Stuart Barnett, поредица "Warwick Studies in European Philosophy", под общата редакция на Andrew Benjamin; London: Routledge, с. 105-130
Jaeger, Werner (1946) – Paideia: The Ideals of Greek Culture, в 3 тома, том І: Archaic Greece: The Mind of Athens, превод Gilbert Highet [по Paideia; die Formung des griechischen Menschen; 1933]; Oxford: Oxford University Press, 510 с.
Jalbert, John E. (1988) – Husserl's Position Between Dilthey and the Windelband-Rickert School of Neo-Kantianism; – Journal of the History of Philosophy, том 26, номер 2, април 1988, с. 279-296, doi:10.1353/hph.1988.0045
Kant, Immanuel (1991) – Kant: Political Writings, превод H.B. Nisbet, редактор Hans Siegbert Reiss, поредица "Cambridge Texts in the History of Political Thought", II изд.; Cambridge/New York: Cambridge University Press, xv-311 с.
——— (2005) – Notes and Fragments: Logic, Metaphysics, Moral Philosophy, Aesthetics, превод Curtis Bowman, Paul Guyer & Frederick Rauscher, поредица "The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant", под общата редакция на Paul Guyer; Cambridge/New York: Cambridge University Press, xxx-663 с.
Rotenstreich, Nathan (1989) – Morality and Culture: A Note on Kant; – History of Philosophy Quarterly, том 6, номер 3, юли 1989, с. 303-316
Schütz, Alfred (1945) – On Multiple Realities; – Philosophy and Phenomenological Research, том 5, номер 4, юни 1945, с. 533-576
Thompson, Evan (2007) – Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind; Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 543 с.

 

 

ІV. Промени в СИД-а

 

От следващата година (2014-2015) СИД-ът се разделя на две едносеместриални дисциплини: Съвременната култура в историкофилософски контекст (зимен семестър) и Философия на културата (летен семестър).